4 februari 2022

Informatiesessie Wijkuitvoeringsplan

Op 9 december is de gemeenteraad van Hoorn via een online bijeenkomst meegenomen in het Wijkuitvoeringsplan voor de wijk Kersenboogerd. Dit plan is voor deze wijk een vervolg op de door de gemeenteraad in 2019 vastgestelde Transitievisie Warmte. In die visie staat welke wijk op welke manier met de laagst maatschappelijke kosten van het aardgas af kan. In het wijkuitvoeringsplan wordt concreter hoe dat in zijn werk gaat in centrum-Kersenboogerd.

warmtenet

Het centrumgebied van de wijk Kersenboogerd bleek het meest kansrijk om te starten met een warmtenet. Woningcorporatie Intermaris heeft besloten om in dat gebied 1.858 huurwoningen aardgasvrij te maken door deze aan te sluiten op een warmtenet. Daarbij zijn de werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet goed te combineren met de aanpak van de wijk op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

 

Duurzaam, keuzevrijheid en betaalbaarheid

Het eerste halfuur van de bijeenkomst werden de gemeenteraadsleden geïnformeerd over de visie op het aardgasvrij maken van de wijk Kersenboogerd en de voortgang van de uitvoering van de plannen. Daarnaast ontvingen de raadsleden een terugkoppeling over de informatieavonden die medio november zijn gehouden voor bewoners van de Kersenboogerd en andere geïnteresseerden.

Het laatste halfuur werd ingeleid door Douwe van der Vaart (gemeente Hoorn) die wethouder Bashara, bestuurder van Intermaris Cees Tip en directeur Warmte van HVC Marco van Soerland de gelegenheid gaf om hun toekomstbeeld op de warmtetransitie in Hoorn te geven. Afsluitend hadden de raadsleden de gelegenheid om inhoudelijke vragen te stellen. Belangrijke thema’s die werden aangestipt zijn de duurzaamheid van de warmtevoorziening en de keuzevrijheid en betaalbaarheid voor de inwoners.

 

Aanbod huurders Intermaris

In het tweede kwartaal van 2022 wordt gestart met de aanleg van het warmtenet. Intermaris gaat met al haar huurders individueel in gesprek over de gevolgen die de aanleg van het warmtenet heeft. In dat gesprek komt onder meer het verbeteren van de woning aan de orde, maar ook maatregelen die nodig zijn in de openbare ruimte. Daarbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de entree van gebouwen, het creëren van meer openbaar groen, klimaatbestendig inrichten van het openbaar gebied en maatregelen die veiligheid bevorderen. Deze gesprekken starten vanaf eind 2021.

Intermaris en HVC zorgen dat alle betrokken huurder vooraf goed geïnformeerd zijn, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. Meer informatie hiervoor volgt de komende tijd op deze website. Bekijk de planning hier.